आज मिति २०७८ -५ -२२ गते देखि मिति २०७८ -५ -२५ गते सम्मको online पठनपाठन बन्ध गरिएको र २०७८ -५ -२७ गते देखि भौतिकरुपमा विद्यालय संचालन हुने व्यहोरा सम्पूर्ण बिद्यार्थी तथा शिक्षक ज्यूहरुमा जानकारी गरिन्छ |