गृह पृष्ठस्कुल भर्ना >> भर्ना सम्बन्धी विवरणभर्ना सम्बन्धी कार्यतालिका

अवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति : अभिमुखीकरण : कक्षा सञ्चालन मिति :


भर्ना सम्बन्धी विवरण - 2013-08-08

भर्नाका निमित्त विद्यालयले रु.१००/- लिई उपलब्ध गराएको फारम भरी एस.एल.सि.को लब्धाङ्कपत्रको फोटोकपि, चारित्रिक प्रमाणपत्रको फोटोकपि र दर्इप्रति फोटोहरुसहित विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

शुल्क विवरण - 2013-08-08

शैक्षिक वर्ष २०६९/०७० का कक्षा ११ को लागी निम्नानुसार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । भर्ना शुल्क - ६००/- पुस्तकालय शुल्क - २००/- मासिक शुल्क - ५००/- विज्ञान प्रयोगात्मक (शिक्षा शास्त्र) शुल्क - ३००/-

भर्ना सम्बन्धी कार्यतालिका - 2013-08-08

अवेदन फारम बुझाउने अन्तिम मिति : अभिमुखीकरण : कक्षा सञ्चालन मिति :

नोट - 2013-08-08

अन्य शुल्कहरु - 2013-08-08

यस उ.मा.विको आन्तरिक परीक्षा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ३ पटकको शुल्क वापत रु. ३०० /- लाग्नेछ । टाइ, परिचयपत्र, आदिको शुल्क विद्यालयले तोकेबमोजिम हुनेछ । रजिस्ट्रे्सन शुल्क र वाषिर्क परिक्षा शुल्क उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले तोकेअनुसार लाग्नेछ ।

प्रार्चायको सन्देश

    प्रार्चायको सन्देश

  • नेपालको शैक्षिक इतिहासमै ऐतिहासिक महत्व राख्ने यस विद्यालयले २०६६ सालमा स्वर्ण जयन्ती वर्ष पार गर्दै अहिलेको अवश्थामा आइपुगेको छ ।

    Read more..